PARP

Szanowni Państwo

 

Wytwórnia Kotłów c.o. „TILGNER” mgr inż. Jerzy Tilgner, ul. Piaski 30, 63-300 Pleszew, rozpoczęła realizację projektu w ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca, konkursu do Poddziałania 2.3.2
w 2019 r dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – Etap II inwestycyjny w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

 

 

Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, uniwersalnego systemu produkującego ciepło z OZE na potrzeby przydomowych i komercyjnych SPA oraz obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych , spełniających  kryteria „ECODESIGN” oraz podwyższone standardy programu „Czyste Powietrze” planujemy zrealizować  w czasie od 10 do 11 miesięcy.

 

Zakończenie projektu przewidziano do 31 Października 2021 r.

 

Powyższy  projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Jerzy Tilgner