DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Grudzień 15, 2015 12:10 pm | Kategoria: Aktualności

NAZWA PROJEKTU:

Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu innowacyjnego typoszeregu odpylaczy dedykowanych do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa stałego o mocy 25-1500 kW, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Opracowanie nowych produktów (kotłów c.o.) spełniających wymagania norm emisyjnych dla urządzeń grzewczych do spalania paliw stałych.

Planowane efekty: zmniejszenie emisji pyłów w/w urządzeń zgodnie z obecnie obowiązującymi normami emisyjnymi pyłów dla poprawienia środowiska naturalnego.

Koszt realizacji projektu: 400 000,00 zł. (czterysta tysięcy złotych)

Wkład Funduszy Europejskich: 227 642,27 zł. (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 27/100