Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę blachy dla wytworzenia nowego produktu w ramach realizacji projektu:

Luty 6, 2018 12:09 pm | Kategoria: Aktualności

„Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu innowacyjnego typoszeregu odpylaczy do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa stałego o mocy 25 kW – 1500 kW”. Realizowanego w ramach poddziałania  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na blachę w trybie rozeznania rynku

zal.1 Formularz ofertowy na blachę

zał. 2 Oświadczenie o braku powiązania kapitał DRUK