Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę osprzętu do kotłów o mocy 25-500 kW dla wytworzenia nowego produktu w ramach realizacji projektu:

Luty 6, 2018 12:20 pm | Kategoria: Aktualności

„Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu innowacyjnego typoszeregu odpylaczy do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa stałego o mocy 25 kW – 1500 kW”. Realizowanego w ramach poddziałania  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na osprzęt

zal. 1 oferta na osprzęt

zal. 2 Oświadczenie o braku powiązania kapitał DRUK